Gebruikersvoorwaarden

Algemene voorwaarden Bright Elephant

Bright Elephant B.V. statutair gevestigd te Delft aan Nieuwe Plantage 28, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 74414917, mede handelend onder de naam ‘BrightElephant.nl’, hierna te noemen: ‘Bright Elephant’.

Toepasselijkheid en aanbiedingen

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Bright Elephant goederen en/of diensten van welke aard dan ook, aan Afnemer aanbiedt of levert, tenzij en voor zover nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop-) voorwaarden van Afnemer wordt nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Bright Elephant en Afnemer schriftelijk anders zijn overeengekomen.

1.3 Indien deze Algemene Voorwaarden strijdig zijn met (algemene) voorwaarden van de Afnemer die door Bright Elephant en/of de Afnemer op een overeenkomst van toepassing zijn verklaard, prevaleert hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.

1.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

1.5 Bright Elephant kan steeds (nadere) eisen stellen aan communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per email.

1.6 Bright Elephant behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, opdrachten te weigeren.

Het aanbod

2.1 Alle aanbiedingen van Bright Elephant zijn vrijblijvend, tenzij door Bright Elephant schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.2 Bright Elephant heeft het recht om de aanvaarding van de Afnemer te herroepen binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door de Afnemer, indien de Afnemer een vrijblijvend aanbod in een offerte of aanbieding van Bright Elephant aanvaard.

2.3 Het aanbod zal nadrukkelijk vermelden of het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt.

Totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst met Bright Elephant komt tot stand door schriftelijke bevestiging daarvan harerzijds en treedt in de plaats van vrijblijvend uitgebrachte offertes, dan wel mondelinge afspraken.

3.2 Wijzigingen van of aanvullingen op een overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen

Prijzen en prijsaanpassing

4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventueel andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd tenzij anders aangegeven.

4.2 Voor zover mogelijk zal Bright Elephant de Afnemer van de prijswijziging op voorhand op de hoogte stellen.

4.3 Indien de Afnemer zich niet kan verenigingen met een prijsverhoging door Bright Elephant, heeft de Afnemer het recht om de overeenkomst met Bright Elephant schriftelijk te beëindigen.

Betaling

5.1 Betaling vindt plaats op basis van door Bright Elephant gestuurde facturen of IDEAL in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij er een andere betalingswijze is overeengekomen of bij automatische incasso wordt betaald. Bestellingen via de webshop worden altijd direct voldaan via iDeal of ander geldende betaalmethode.

5.2 De Afnemer zal de door haar verschuldigde bedragen voldoen binnen 14 (veertien) dagen na bezorging van de factuur, tenzij een andere betalingswijze is overeengekomen. Een uitzondering hierop is de betaling voor een product of dienst dat online wordt aangeschaft en betaald wordt via een e-shop link alvorens een dienst of digitaal product geleverd kan worden.

5.3 De betalingstermijn van Bright Elephant van 14 dagen is een bindend betalingstermijn. De Afnemer is zonder ingebrekestelling in verzuim bij niet tijdige betaling.

5.4 Bright Elephant is gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke handelsrente in rekening te brengen.

5.5 Klachten naar aanleiding van de facturering dienen uiterlijk 7 (zeven) kalenderdagen na factuurdatum, onder duidelijke omschrijving van de klacht, schriftelijk bij Bright Elephant te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de factuur geacht wordt juist te zijn.

5.6 Betaling van de vergoeding geschiedt uitsluitend door middel van automatische incasso, waarvoor de Afnemer verplicht is een machtiging te verlenen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Incasso vindt maandelijks plaats tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. De Afnemer is de vergoeding verschuldigd ongeacht of hij gebruik maakt van diensten van Bright Elephant.

5.7 Indien de Afnemer de machtiging voor automatische incasso zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel zonder gegronde reden intrekt of indien de automatische incasso om andere niet aan Leverancier toe te rekenen redenen niet uitgevoerd kan worden, heeft Leverancier het recht om de toegang tot functionaliteit van de Diensten van Bright Elephant onmiddellijk en zonder nadere aankondiging te beperken. Indien de automatische incasso niet succesvol uitgevoerd kan worden, zal Leverancier de Afnemer daarvan op de hoogte stellen en zal Leverancier hem verzoeken om de verschuldigde vergoeding alsnog over te maken. De Afnemer blijft Leverancier de overeengekomen vergoeding verschuldigd gedurende de periode dat toegang tot de Diensten van Bright Elephant is beperkt en/of geblokkeerd en is niet gerechtigd tot opschorting van zijn verplichtingen.

5.8 De Afnemer is op geen enkel moment gerechtigd zijn betalingsverplichting jegens Bright Elephant op te schorten, uit welke hoofde dan ook.

Leveringstermijnen / responsetijden

6.1 Alle door Bright Elephant genoemde leveringstermijnen en/of responsetijden zijn naar beste eer en geweten vastgesteld op grond van de gegevens ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. De door Bright Elephant gehanteerde leveringstermijnen zijn streeftermijnen en geen bindende termijnen.

6.2 Bright Elephant is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kan worden.

6.3 Indien overschrijding van genoemde termijnen onvermijdelijk is, zal Bright Elephant Afnemer daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en zullen partijen terstond in overleg treden.

6.4 De enkele overschrijding van een door Bright Elephant genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum brengt Bright Elephant niet in verzuim. In alle gevallen – derhalve ook ingeval partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen – komt Bright Elephant wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Afnemer Bright Elephant schriftelijk in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn tot nakoming heeft gegund van minimaal 14 (veertien) dagen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Bright Elephant in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

Medewerking afnemer

7.1 Indien dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, zal Afnemer haar medewerking verlenen, door bijvoorbeeld het tijdig verschaffen van nuttige en noodzakelijke informatie, materialen e.d.

7.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, materialen en/of medewerking niet of niet tijdig volgens de afspraken ter beschikking staan van Bright Elephant, heeft Bright Elephant het recht de uitvoering geheel of gedeeltelijk op te schorten evenals om aan Afnemer extra kosten volgens de geldende tarieven in rekening te brengen.

Inschakeling derden

8.1 Bright Elephant heeft het recht om voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen.

8.2 Indien en voor zover Bright Elephant programmatuur en / of apparatuur of diensten van derden aan Afnemer ter beschikking stelt of levert, zullen de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden. Afnemer aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden.

Garantie

9.1 Bright Elephant kan niet garanderen dat de door haar geleverde diensten, software, databanken en producten, te allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren, mede vanwege noodzakelijk onderhoud, de afhankelijkheid van de diensten, software, databanken en producten van haar toeleveranciers, van internet en technologieën die in ontwikkeling zijn. Bright Elephant streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij de Afnemer zo beperkt mogelijk te houden.

Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom op alle programmatuur, website, databestanden, welke aan Afnemer zijn of worden verstrekt/geleverd, of beschikbaar gesteld door Bright Elephant, berusten uitsluitend bij Bright Elephant of haar toeleveranciers.

10.2 Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of (andere) rechten van (intellectuele) eigendom uit de websites, databestanden te verwijderen of te wijzigen.

Overmacht

11.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van Bright Elephant, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers van Bright Elephant evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden die voor de uitvoering van een overeenkomst worden gebruikt (zoals verdwijnen van computerbestanden, storingen in het netwerk van de betrokken telecommunicatie-maatschappij(en), volledige bezetting van de inbellijnen, overbelasting van het net).

11.2 Indien een overmachtssituatie langer dan 90 (negentig) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1 Bright Elephant aanvaardt aansprakelijkheid uitsluitend voor zover dat uit dit artikel blijkt.

12.2 De totale aansprakelijkheid van Bright Elephant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade echter meer bedragen dan € 2.500,- (vijfentwintighonderd euro).

12.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de:

redelijke kosten die Afnemer zou moeten maken om de prestatie van Bright Elephant aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van Afnemer wordt ontbonden;

redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

12.4 Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 12.2 is Bright Elephant slechts aansprakelijk voor schade indien de Afnemer de schade gespecificeerd en gemotiveerd schriftelijk heeft gemeld binnen 10 dagen nadat de schade is ontstaan.

12.5 Aansprakelijkheid van Bright Elephant voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van cliënt, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Afnemer aan Bright Elephant voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Afnemer aan Bright Elephant voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 12.3 en 12.5, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

12.6 De aansprakelijkheid van Bright Elephant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Afnemer Bright Elephant onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Bright Elephant ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Bright Elephant in staat is adequaat te reageren.

12.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Bright Elephant meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Bright Elephant vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering.

12.8 Afnemer vrijwaart Bright Elephant voor alle schade voortvloeiende uit aanspraken van derden, verband houdende met door Bright Elephant geleverde producten, software, data en/of diensten, waaronder mede begrepen: aanspraken van derden, ten gevolge van schade voortvloeiende uit handelen of nalaten van Afnemer ten tijde van het uitvoeren van de overeenkomst of andere oorzaken welke aan Afnemer zijn toe te rekenen.

Geheimhouding en privacy

13.1 Bright Elephant en Afnemer zijn geheimhouding verschuldigd en zullen daartoe alle mogelijke voorzorgsmaatregelen treffen met betrekking tot alle bedrijfsinformatie van vertrouwelijke aard, inclusief de door Bright Elephant geleverde of beschikbaar gestelde software, programmatuur, databanken en documentatie. Vertrouwelijk is die informatie die expliciet als zodanig is bestempeld alsmede alle informatie waarvan het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs kan worden vermoed.

13.2 De Afnemer verbindt zich de software, programmatuur en databestanden geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze haar ter beschikking zijn gesteld.

13.3 Bright Elephant voldoet aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens op haar rusten. Bright Elephant zal zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

13.4 Afnemer staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, daaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn gegeven, stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen. Afnemer zal Bright Elephant alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.

13.5 Afnemer vrijwaart Bright Elephant voor alle aanspraken van derden die jegens Bright Elephant mochten worden ingesteld wegens een niet aan Bright Elephant toe te rekenen schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

13.6 Afnemer vrijwaart Bright Elephant voor alle aanspraken van derden, waaronder overheidsinstellingen, die jegens Bright Elephant mochten worden ingesteld wegens schending van wetgeving inzake de wettelijke bewaartermijnen.

Duur en ontbinding

14.1 Indien een overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of regelmatig verlenen van diensten, wordt de overeenkomst aangegaan voor de initiële periode van één (1) jaar, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Na het verstrijken van de initiële termijn wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor een opvolgende contractperiode van één (1) kalenderjaar. Beide partijen hebben het recht om de overeenkomst aan het einde van een contractperiode schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) kalendermaanden

14.2 Bright Elephant heeft het recht de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:

de Afnemer ondanks ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;

de Afnemer het door Bright Elephant geleverde of ter beschikking gestelde heeft gebruikt in strijd met de daarvoor geldende gebruiksrechten of gebruiksbeperkingen en/of enig intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot het geleverde of ter beschikking gestelde heeft geschonden;

de Afnemer in surseance van betaling komt te verkeren, of surseance van betaling wordt aangevraagd;

de Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;

een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling voor de Afnemer wordt ingediend;

de Afnemer onder curatele of bewind wordt gesteld;

de Afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert.

14.3 In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door de Afnemer aan Bright Elephant verschuldigde betalingen onmiddellijk opeisbaar.

14.4 Indien Afnemer op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Afnemer bewijst dat Bright Elephant ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Bright Elephant vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

14.5 Bright Elephant is wegens beëindiging van de overeenkomst op grond van artikel 14.2 jegens de Afnemer nimmer gehouden tot enige schadevergoeding of betaling, onverminderd het recht van Bright Elephant op volledige schadevergoeding door de Afnemer wegens schending van zijn verplichtingen als hiervoor bedoeld en onverminderd overigens rechten die Bright Elephant toekomen.

Overdracht rechten en verplichtingen

15.1 Afnemer is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bright Elephant niet gerechtigd haar uit overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden over te dragen.

15.2 Bright Elephant behoudt zich het recht voor om rechten en plichten uit een overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen zonder voorafgaande toestemming van Afnemer. De Afnemer is verplicht om op eerste verzoek van Bright Elephant alle door Bright Elephant voor de overdracht noodzakelijk geachte medewerking te verlenen.

Overige bepalingen

16.1 Indien één of meer bepalingen in een overeenkomst tussen Bright Elephant en de Afnemer en/of deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dat de geldigheid van de overeenkomst, de Algemene Voorwaarden of overige bepalingen daarin onverlet.

16.2 Alle kosten die Bright Elephant moet maken tot behoud of uitoefening van rechten jegens de Afnemer uit hoofde van de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, zowel in als buiten rechte, komen ten laste van de Afnemer.

16.3 Wijzigingen van of aanvullingen op een overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

Wil je de algemene voorwaarden als pdf ontvangen? Vraag deze op via info@BrightElephant